1

Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 22/12/2014.

 

Sau đây là tổng hợp một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200:

I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN

Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam.

BCTC mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là BBTC được trình bày bằng Đồng Việt Nam.

Việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán nếu không thỏa các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới.

 

II . TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 1. Các tài khoản Tài Sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
 2. Bỏ tài khoản: 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bản
 3. Thêm tài khoản:

Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

 

 1. Thay đổi các tài khoản sau:

Tài khoản 121 –  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn >>> Chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 128 –  Đầu tư ngắn hạn khác >>> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 222 –  Góp vốn liên doanh >>> Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Tài khoản 228 –  Đầu tư dài hạn khác >>> Đầu tư khác

Tài khoản 229 – Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn>>> Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 242 –  Chi phí trả trước dài hạn >>> Chi phí trả trước

Tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn >>> Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 341 –  Vay dài hạn >>> Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 343 –  Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn >>> Nhận ký quỹ, ký cược

Tài khoản 411 –  Nguồn vốn kinh doanh >>> Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 421 –  Lợi nhuận chưa phân phối >>> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản 521 –  gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 >>> Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 1. Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản.

 

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.
 2. Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).
 3. Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).
 4. Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:

Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)

Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)

Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)

Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

 

 1. Phần Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:

– Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp.

– Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Doanh nghiệp không.

– Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; tài sản dở dang dài hạn…

 

 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

Các loại chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng mình được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.

 

 1. SỔ KẾ TOÁN

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư còn có quy định mới hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/02/2015 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về chế độ kế toán mới nhất hiện nay. Mời bạn tham khảo chi tiết tại:

 Thông tư 200/2014/TT-BTC >>> TẢI VỀ

Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất