1

So sánh các tài khoản của TT 133/2016/TT-BTC và QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

So sánh các tài khoản của TT 133/2016/TT-BTC và QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và và Thông tư 138/2011/TT-BTC

Vì vậy để các bạn tiện theo dõi áp dụng cho học tập và công việc kế toán, trung tâm đã sưu tầm bài viết so sánh sự khác biệt giữa các tài khoản của TT 133/2016/TT-BTC và QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

 

Những tài khoản bổ sung thêm:

TK 128 –  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

TK 136 – Phải thu nội bộ

TK 151 – Hàng mua đang đi đường

TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

TK 336 – Phải trả nội bộ

 

Những tài khoản bị xóa bỏ theo thông tư 133:

TK 142 – Trả trước ngắn hạn

TK 159 –  Các khoản dự phòng

TK 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn

TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

TK 311 – Vay ngắn hạn

TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

TK 351 – Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

TK ngoài bảng: 001, 002, 003, 004, 007

 

TT 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Những quy định trái với thông tư này đều bãi bỏ.

 

Các bạn có thể tải đầy đủ bảng Danh mục tài khoản so sánh tại:

So sánh các tài khoản của TT 133/2016/TT-BTC và QĐ số 48/2006/QĐ-BTC

 


Kế Toán Hà Nội –  khai giảng các khóa học thực hành kế toán thực tế ngắn hạn theo nhu cầu của học viên, thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định, chế độ mới nhất đang áp dụng hiện nay, giúp học viên tự tin khi đi phỏng vấn và làm việc