1

Những lỗi bị phạt về chữ ký trong kế toán

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Những lỗi bị phạt về chữ ký trong kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/5//2018) trong đó có các lỗi và mức phạt khi sử dụng chữ ký không đúng quy định như sau:

 

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

1

Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Cảnh cáo

2

Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy 1 – 2 triệu đồng

 

3

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)

4

Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

5

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn 3 – 5 triệu đồng

 

6

Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

7

Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký 5 – 10 triệu đồng

 

8

Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

9

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

10

Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định

11

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

20 – 30 triệu đồng

 

Các bạn kế toán lưu ý nhé, nếu cần hỗ trợ các kĩ năng về kế toán thực tế; các bạn có thể tham khảo các Khóa học kế toán thực hành ngắn hạn tại 43 cơ sở của Kế Toán Hà Nội

Nguồn: webketoan.com