1

Công văn số 880/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 880/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/3/2015 v/v chính sách thuế TNDN.

 

            Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7897-KTT ngày 30/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Tại Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT_BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008?QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ_CP ngày 11 tháng 12 doanh nghiệp quy định:

            “ Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp”.

            Tại Điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên quy định:

“2.6.Việc ưu đãi thuế thu nhập doạnh nghiệp không áp dụng đối với:

  1. Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V phần C thông tư này”.

Tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ_CP ngày 11/12/2008. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“ Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kì tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau”.

Tại Khoản 8 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 12/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định:

“8. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

  1. Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này”

            Căn cứ quy định nêu trên, năm 2011, năm 2012 và năm 2013, Công ty phát sinh thu nhập từ các hoạt động không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ các hoạt động không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ các hoạt động này là thu nhập khác, Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 880/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

– Dịch vụ kế toán.