1

Công văn số 879/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 879/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/3/2015 v/v trả lời chính sách thuế.

 

            Trả lời công văn số 545/CT-KT1 ngày 16/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước ( Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Theo nội dung nêu tại công văn số 545/CT-KT1 ngày 16/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN miễn 01 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo ( theo diện đầu tư mở rộng). Thực tế, Công ty đã kê khai ưu đãi theo diện doanh nghiệp mới thành lập (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 3 năm và giảm 50% trong 8 năm tiếp theo) bao gồm gia đoạn trước cổ phần hóa và sau cổ phần hóa ( kê khai kế thừa ưu đãi), kê khai xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập được hưởng ưu đãi theo doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền Công ty thực thu trong năm).

            Theo quy định tại Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thu nhập chịu thuế của từng năm và các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN (nếu có). Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN từng năm miễn thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền trước chia (:) cho số năm bên thuê trả tiền trước. Do đó trường hợp của Công ty nếu bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm nhưng Công ty kê khai xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập được hưởng ưu đãi theo doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền thực thu trong năm mà không chia cho số năm bên thuế trả tiền trước là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

            Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn có liên quan và thực tế điều kiện đápn ứng đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước để xác định cho phù hợp. Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan thuế thực hiện rà soát việc kê khai xác định ưu đãi thuế của Công ty, các nội dung tại Biên bản kiểm toán của Kiếm toán Nhà Nước và Biên bản Kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài Chính để hướng dẫ Công ty thực hiện cho phù hợp với quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo cụ thể kèm theo hồ sơ có liên quan (nếu có) đồng thời đề xuất phương án giải quyết về Tổng cục Thuế để được xem xét  trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 879/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

– Dịch vụ kế toán.