1

Công văn số 57/TCT-CS v/v chính sách thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 57/TCT-CS  v/v chính sách thuế.

 

                                         Kính gửi:

                                                          – Cục Thuế tỉnh Long An;

                                                         –  Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

            Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 1677/CT-TTHT ngày 04/10/2013, Công văn số 707/CT-TTHT ngày 19/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An, công văn số 01.13/TT ngày 10/10/2013 của Công ty CP XD XNK Quyết Thắng; công văn số 516/CT_TTHT ngày 14/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

             Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xác hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

            Về việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, tại công văn số 5415/NKHĐT-PC ngày 18/8/2014 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư có nêu:

            “ Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật này được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

            Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư quy định: Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng  quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

            Khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư quy định: Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác minh ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư.”

            Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, ý kiến của Bộ Kế Hoạch và đầu tư tại công văn số 5415/NKHĐT_PC nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp xác định ưu đãu thuế thu nhập doanh nghiệp tự xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế.

            Tổng cục Thuế trả lời các Cục Thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 57/TCT-CS  v/v chính sách thuế