1

Công văn số 5634/TCT-CS của tổng cục thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 5634/TCT-CS ngày 17/12/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN

  

    BỘ TÀI CHÍNH                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5634/ TCT-CS                                                                                                      Hà Nội, ngày 17  tháng 12 năm 2014.

V/v: chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

 

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3012/CT-TTr ngày 18/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp( TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

                Tại Điều 39, Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định:

                “ Điều 39. Chia, tách hợp tác xã

                Đại hội xã viên quyết định việc chia, tách một hợp tác xã thành hai hay nhiều hợp tác xã.

                Điều 40. Thủ tục chia, tách hợp tác xã

  1. Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải:

a,  Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách hợp tác xã. Hội đồng chia, tách gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định chia, tách và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp tác xã chia, tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia, tách hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới;

b, Xây dựng phương án xủa lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động( gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia tách; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh ; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩ vụ của các hợp tác xã sau chia, tách;

c, Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b khoản này; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này;

d, Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và ca nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia, tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ;

đ, Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, tách theo quy định của Luật này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã; phương án giải quyết đến việc chia tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã”.

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuê thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp(chia, tách, sát nhập, hợp nhất) chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

        Căn cứ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2003, một hợp tác xã thực hiện chia, tách thành hai hay nhiều hợp tác xã và thực hiện thủ tục chia, tách theo quy định tại điều 40 Luật Hợp tác xã. Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà Nước có liên quan tại địa phương để xác định việc tách Công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ từ Hợp tác xã vận tải Thành Công có phù hợp với quy định của pháp luật hay không, từ đó có cơ sở xử lý về ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

        Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Thuế, Hợp tác xã vận tải Thành Công thành lập năm 1998, Hợp tác xã đăng ký hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN từ năm 2006. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định chính xác thời điểm Hợp tác xã bắt đầu có thu nhập để tính thời gian miễn thuế phù hợp.

        Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 5634/TCT-CS của tổng cục thuế