1

Công văn số 391/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

 Công văn số 391/TCT-CS của Tổng cục Thuế /TCT-CS ngày 2/2/2015 v/v thuế GTGT.

Trả lời công văn số 6637/CT-TTHT ngày 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“ Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

        Tại đoạn cuối tiết b điểm 1.3 mục III phần B thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

        “ Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

        Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

        “ Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

        …

        Đ) Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT”.

        Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và công văn của Công ty TNHH An Khang, trong cùng một ngày Công ty TNHH An Khang mua dầu có giá trị dưới 20 triệu đồng tại nhiều cửa hàng khác nhau thuộc Công ty xăng dầu Phú Khánh cho các xe cẩu hàng và chuyển hàng của Công ty (không phải mua để kinh doanh), các cửa hàng này đều là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn của Công ty xăng dầu Phú Khánh với mã số thuế là 10 số, tuy nhiên trên hóa đơn có tiêu thức “ Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng bán dầu cho Công ty, có đóng dấu treo của cửa hàng, đồng thời theo giải trình của Công ty, Công ty xăng dầu Phú Khánh giao trách nhiệm bán hàng tại các cửa hàng, Công ty xăng dầu Phú Khánh không theo dõi công nợ, thanh toán cửa từng khách hàng mua hàng tại các cửa hàng thuộc Công ty nên Công ty TNHH An Khang không thể ký hợp đồng để thanh toán qua ngân hàng theo định kỳ với Công ty xăng dầu Phú Khánh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

        Căn cứ hướng dẫn nêu trên, báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH An Khang về tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thì chấp thuận trường hợp này được xem là mua hàng của nhiều nhà cung cấp trong ngày ( mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp).Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác cửa các hóa đơn mua xăng dầu.

        Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH An Khang biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

 Công văn số 391/TCT-CS của Tổng cục Thuế 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.