1

Công văn số 383/TCT-QLN của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 383/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 02/2/2015 v/v sử dụng hoá đơn GTGT

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4736/CT-QLN ngày 15/12/2014 về việc xin ý kiến tháo gỡ biện pháp cướng chế hóa đơn cho Công ty TNHH Vinkems và Đơn xin cứu xét của Công ty Vinkems ngày 17/01/2015. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Tại khoản 1 Mục VIII phần A Thông tư số 157/2007/TT_BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về thời hiệu thi hành quyết định hành chính thuế: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày ban hành quyết định.

          Tại khoản 3 Mục III phần A Thông tư số 157/2007/TT_BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định nguyên rắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định chính thuế thực hiện theo thứ tự quy định tại Khoản 1, Điều 93 Luật Quản lý Thuế.Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó nhưng chưa đủ tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành chính thuế.

          Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tây ninh: ngày 04/12/2013, Cục thuế tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 4793/QĐ-CT về việc áp fungj biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng hình thưc tạm đình chỉ việc sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Vinkems với số tiền thuế và tiền phạt là 8.869.841.797 đồng.

          Căn cứ quy định nêu trên thì ngày 04/12/2014, Quyết định số 4793/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã hết hiệu lực thi hành. Do đó, đề xuất của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 4736/CT-QLN v/v tháo gỡ biện pháp cưỡng chế hóa đơn là chưa phù hợp.

          Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, rà soát lại và báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế về trình tự áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty TNHH Vinkems từ biện pháp Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà Nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản đền biện pháp cưỡng chế đang thực hiện.

          Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 383/TCT-QLN của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.