1

Công Văn số 378/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công Văn số 378/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 30/1/2015 v/v kiểm toán báo cáo tài chính đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp.

 

                                           Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

          Trả lời công văn số 2124/CT-TTHT ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định Kiểm toán báo cáo tài chính đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Điều 14, Mục 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

“ Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

          Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện (i), (ii) nêu tại Điều 8  Mục 2 Chương II Thông tư này và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luậ về kế toán và hướng dẫn vủa Bộ Tài Chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tinhd thuế”, ( gọi tắt là phương pháp hỗn hợp).

          Điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định về  việc lập, nộp báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hướng dẫn:

          “ Nhà thầu nước ngoài phải lập Bảng Cân đối tài khoản ( Phụ lục kèm theo) và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Các nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp doanh thu trừ (-) chi phí thì còn phải lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế (trừ trường hợp kê khai, nộp thuế theo phương pháp ấn định)…”.

          Như vậy, đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký với cơ quan thuế và được thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế như nêu trên, thì phải lập báo cáo tài chính kèm theo Bảng Cân đối tài khoản và Bản thuyết minh báo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp này không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán như theo hướng dẫn tại công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài Chính.

          Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công Văn số 378/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.