1

Công văn số 1192/TCT-KK của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế giá trị gia tăng.

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 1192/TCT-KK ngày 3/4/2015 v/v hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trả lời công văn số 364/CT-KT1 ngày 14/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Caric, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Khoản 6 Điều 5, khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 3.12 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN

Trường hợp Công ty cổ phần Caric ký hợp đồng hợp tác kinh doanh ( Phụ lục hợp đồng) với Công ty cổ phần Quê Hương –Liberty để xây dựng, kinh doanh khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trong đó Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty là bên góp vốn thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế, bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn; Tuy nhiên Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty đã phát hành hóa đơn cho Công ty Caric tương ứng với phần giá trị của tòa nhà sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng, trang bị thiết bị, nội thất để Công ty cổ phần Caric làm các thủ tục sở hữu Tòa nhà và hạch toán tăng tài sản cố định, hai bên thống nhất lập biên bản bù trừ số tiền này với số tiền mà cổ phần Quê Hương – Liberty góp vốn hợp tác vào Công ty cổ phần Caric, Công ty cổ phần Caric được phần chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định cho Công ty cổ phần Caric đối với dự án đầu tư khách sạn sô 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh, nếu:

+ Việc hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần Caric và Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty theo đúng quy định của pháp luật;

+ Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty kê khai, nộp thuế theo đúng quy định đối với các hóa đơn đầu ra xuất cho Công ty cổ phần Cairic và việc khấu trừ công nợ giữa hai bên có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ công nợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 1192/TCT-KK của Tổng cục Thuế 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

– Dịch vụ kế toán.