1

Công văn của Tổng cục Thuế số 56/TCT-QLN v/v sử dụng hóa đơn GTGT

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 56/TCT-QLN  v/v sử dụng hóa đơn GTGT  ngày 8/1/2015

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 5036/CT-QLN ngày 22/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xin ý kiến về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh nghiệp tư nhân Phước Hưng khi có cam kết nộp thuế. Sauk hi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, tạo điều kiện thanh toán nợ gốc, nộp đủ số thuế phát sinh trong thời gian hoạt động, đồng thời, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Chi cục Thuế huyện Châu Thành thuộc Cục Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ thông báo từng hóa đơn có giá trị sử dụng nếu:

  1. Trách nhiệm của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lập văn bản cam kết nộp theo đúng trình bày của Doanh Nghiệp gửi Chi cục Thuế huyện Châu Thành xem xét, xử lý.

  1. Trách nhiệm của Chi cục Thuế huyện Châu Thành.
  • Giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Doanh nghiệp.
  • Thực hiện thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Doanh nghiệp vi phạm cam kết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện ./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn của Tổng cục Thuế số 56/TCT-QLN