1

Công văn của Tổng cục Thuế số 5570/TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

 Công văn của Tổng cục Thuế số 5570/TCT-CS ngày 15/12/2014 v/v thuế GTGT

  BỘ TÀI CHÍNH                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5570/ TCT-CS                                                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014.

V/v: Thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

                Trả lời công văn số 3269/CT-KT2 ngày 9/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về thế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bột Tài Chính hướng dẫn về ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu như sau:

                “ Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

                Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

                Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

                “ Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

                Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tại công văn số 3269/CT-KT2 ngày 9/9/2014: Công ty TNHH SX TM Cẩm Vân được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài Chính và khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính.

  1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người bán đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MTV Được Lộc VÀ Doanh Nghiệp Tư nhân Định Khuê để xác minh, đối chiếu:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Được Lộc đã kê khai đối với các hóa đơn GTGT xuất bán cho Doanh nghiệp tư nhân Định Khuê với cơ quan thuế nhưng chưa kê khai nộp thuế thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đôn đốc Công ty TNHH MTV Được Lộc thực hiện nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định, đồng thời hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Định Khuê kê khai, khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Được Lộc là doanh nghiệp trực tiếp hoặc doanh nghiệp trung gian ngừng kinh doanh, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Được Lộc và DNTN Định Khuê theo hướng dẫn tại công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/2/2014 và công văn số 1179/BTC ngày 22/7/2014 của Bộ Tài Chính về tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

 

 MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

 Công văn của Tổng cục Thuế số 5570/TCT-CS