1

Công văn của Tổng cục Thuế số 5549/ TCT-TNCN

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 5549/ TCT-TNCN về việc trả lời chính sách thuế TNCN.

  

BỘ TÀI CHÍNH                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5549/ TCT-TNCN                                                                                                     Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014.

V/v: trả lời chính sách thuế

TNCN

Kính gửi: Báo Thanh Niên

            Tổng cục Thuế nhận được Đơn kiến nghị của Ông Nguyễn văn Sinh ở tỉnh Bình Thuận do Báo Thanh Niên chuyển tại phiếu chuyển số 757/PC- TN ngày 18/11/2014 về việc vợ ông bị ung thư có thuộc đối tượng giảm trừ gia cảnh hay không? Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Nội dung kiến nghị của Ông Nguyễn văn Sinh tại đơn thư, Cục thuế tỉnh Bình Thuận trả lời tại công văn số 4771/CT-TNCN ngày 6/9/2014 theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Ông Nguyễn Văn Sinh căn cứ vào hướng dẫn tại công văn này để xác định vợ ông Nguyễn Văn Sinh có thuộc đối tượng là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

            Tổng cục Thuế trả lời để Báo Thanh Niên được biết và trả lời bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Báo./.

 

 MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn của Tổng cục Thuế số 5549/ TCT-TNCN