1

Công văn của Tổng cục Thuế số 5540/TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 5540/TCT-CS ngày 11/12/2014 v/v chính sách thuế. 

 

   BỘ TÀI CHÍNH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5540/ TCT-CS                                                                                   Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014.

V/v: chính sách thuế.

 

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1987/CT_KK&KTT ngày 19/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc hoàn thuế GTGT cho đơn vị xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Diều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định: “7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

….

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng , quý.”

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định”4. Cơ sở kinh doanh trong tháng ( đối với trường hợp kê khai tjheo tháng), quý ( đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. ”4. Cơ sở kinh doanh trong tháng ( đối với trường hợp kê khai tjheo tháng), quý ( đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở Kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng ( đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý ( đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu xác định được số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đáp ứng đủ kiều kiện khấu trừ nhưng chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng , quý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đăk Nông biết.

Mời bạn tải công văn tại: 

Công văn của Tổng cục Thuế số 5540/TCT-CS