Công văn của Tổng Cục Thuế Số: 5536/ TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

  Công văn của Tổng Cục Thuế Số: 5536/ TCT-CS  về chính sách thuế.

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5536/ TCT-CS                                                                                      Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014.

V/v: chính sách thuế.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3858/CV-CT ngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc xin ý kiến chỉ đạo thoái trả tiền đã nộp ngân sách nhà nước của Công an tỉnh Phú Thọ. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 và hướng dẫn điểm 1 Công văn số 17280/BTC-VI  ngày 13/12/2013 của Bộ Tài Chính thì số lệ phí được trích để lại chi của Công an tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 31/12/2014, Công an tỉnh Phú Thọ đã nộp số kinh phí còn dư vào ngân sách Nhà Nước là thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
  • Về đề nghị thoái trả tiền lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đã nộp ngân sách nhà nước của công an tỉnh Phú Thọ:

Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 3/6/2014 của thủ tướng Chính Phủ và công văn số 363/BTC-VI ngày 19/6/2014 của Bộ Tài Chính thì số kinh phí dư đến 31/12/2013 Công an địa phương tiếp tục được sử dụng trong năm 2014.

Do công an Phú Thọ nộp Ngân sách nhà nước trước ngày Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 3/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ được ban hành, để có cơ sở xem xét, giải quyết việc thoái trả số đã nộp ngân sách Nhà nước, đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo Bộ Công An về việc bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ cáp giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông năm 2014.

+ Trường hợp Bộ Công An đã đảm bảo đủ nhu cầu kinh phí cho Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ (sau khi đã trừ số nộp ngân sách) thì không thực hiện thoái trả cho Công an tỉnh.

+ Trường hợp Bộ Công An giao bổ sung dự đoán, trong đó bao gồm cả số dư kinh phí  cho Công An tỉnh để thực hiện nhiệm vụ ( sau khi đã trừ số nộp ngân sách) thì không thực hiện thoái trả cho Công an tỉnh.

+ Trường hợp Bộ Công an giao bổ sung dự toán, trong đó bao gồm cả số dư kinh phí đến 31/12/2013 thì Cục Thuế làm thủ tục thoái trả cho Công an tỉnh để có kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết, thực hiện./.

 

 MỜI BẠN TẢI ĐẦY ĐỦ CÔNG VĂN TẠI:

  Công văn của Tổng Cục Thuế Số: 5536/ TCT-CS

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa