1

Công văn của Tổng cục Thuế số 2440/TCT-CS v/v kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 2440/TCT-CS v/v kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào.

 

Trả lời công văn số 3129/CT-THNVDT ngày 26/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào liên quan đến chứng từ nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 14 thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ_CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản Lý  Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ về quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với các phương án xử lý của Cục Thuế tỉnh Kon Tum nêu tại công văn cố 3129/CT-THNVDT ngày 25/6/2015, theo đó, năm 2015, CÔng ty TNHH Trung Hòa phát hiện các chứng từ còn vỏ sót tại trụ sở cuả năm 2013 sau khi đã được Chi cục Thuế huyện Đăk Tô kiểm tra thuế tại trụ sở của Công ty (thực hiện kiểm tra năm 2014; thời kỳ kiểm tra và phạm vi kiểm tra bao gồm thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm 2013), do đó Công ty TNHH Trung Hòa không được kê khai, khấu trừ bổ sung sối với các chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu phát sinh năm 2013 còn bỏ sót, chưa được kê khai khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết./.

Nguồn: gdt.gov.vn

 

Mời bạn Tải CV tại: Công văn của Tổng cục Thuế số 2440/TCT-CS

 

Bạn muốn cập nhật các thông tư, Nghị định Thuế, Kế Toán đang áp dụng hiện hành. Mời bạn tham gia KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ NGẮN HẠN ( 10 buổi)  tại Kế Toán Hà Nội – chúng tôi sẽ giúp bạn không bị lúng túng khi áp dụng luật vào công việc kế toán