1

Công văn của Tổng cục Thuế số 212/TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

        Công văn của Tổng cục Thuế số 212/TCT-CS ngày 20/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v ưu đãi thuế TNDN.

Ngày 26/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9765/CT_TT1 ngày 14/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại Cần Thơ. Tiếp đó, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1912/2014 ngày 19/12/2014 của Công tu TNHH nước gải khát Suntory Pepsico Việt Nam về ưu đãi thuế của Chi nhánh Cần Thơ. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài Chính và báo cáo Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 53 “ Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”, mục VIII, Phần B, Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điểm 55” Các khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Tại điểm b Khoản 2 Điều 34 và khoản  4 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “ Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với: b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007?NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ) quy định: ” Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau: 4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

Tại điểm 1 Mục V Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007      của Bộ Tài

Chính quy định: “1. Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.

          Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểm tra  các điều kiện hưởng ưu đãi thuế,số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, nộp thuế điều chỉnh và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định hiện hành”.

          Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Pepsico Việt Nam được thành lập từ năm 1991, đến năm 2007 Công ty có thành lập chi nhánh TP Cần Thơ ( theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000316 ngày 27/09/2007 do UBND TP HCM cấp lần đầu). Như vậy, Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại Cần Thơ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Cần Thơ – Pepsico Việt Nam hoạt động từ tháng 01/2008 và đới chiếu với cá điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lập như quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và được miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại: miễn 03 năm số thuế phải nộp và giảm 05 năm tiếp theo (Không ưu đãi về thuế suất).

          Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư số 57221000042 do Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cấp ngày 24/01/2008 cho Chi nhánh Pepsico Việt Nam tại Cần Thơ được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư. Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory Pepsico Việt Nam trao đổi với cơ quan cấp phép về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa phù hợp này.

          Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuế căn cứ vào điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị theo quy định./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

    Công văn của Tổng cục Thuế số 212/TCT-CS

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.