1

Công văn của Tổng cục Thuế số 210/TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 210/TCT-CS ngày 20/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN

 

          Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1979/CT-KT1 ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Tại điểm 2.32. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

          Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khaorn chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

          Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thù được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.”

          Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

          “ Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) đowcj bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản”.

          Căn cứ các quy định nêu trên, các khoản chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định thì tính vào giá trị đầu tư; các khoản chi phí thường xuyên để duy trì hoạt động của doanh nghiệp từ khi bắt đầu hoạt động đến trước khi phát sinh doanh thu nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

          Nếu năm 2014, Công ty hoàn tất các thủ tục giải thể doanh nghiệp và Công ty có phát sinh chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định thì Công ty được bù trừ số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của năm trước chuyển sang) với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào kỳ tính thuế năm 2014. Số thuế TNDN nộp thừa, Công ty được hoàn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

          Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp để xác định quyền sử dụng đất được chuyển nhượng của doanh nghiệp có đủ điều kiện để xác định là tài sản cố định hay không và kiểm tra cụ thể các khoản chi phí được trừ là cơ sở tính số lỗ phát sinh của doanh nghiệp trước khi xác định số thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn của Tổng cục Thuế số 210/TCT-CS

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.