1

Công văn của Tổng cục Thuế số 181/TCT-KK

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 181/TCT-KK ngày 19/1/2015 v/v kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

             Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56429/CT-Htr đề ngày 03/11/2014 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Sumittomo Corporation Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

             Căn cứ quy định của pháp luật về thuế nêu tại:

Khoản 2 Điều 2 và Điều 11 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế nêu trên, trường hợp Bộ Công thương ký hợp đồng thầu ngày 16/4/2014 với Công ty Sumittomo Corporation ( trụ sở tại 1-8-11 Harumi, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản – Là Nhà tài trợ) và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP là nhà thầu nước ngoài không thường trú tại Việt Nam; thì Bộ Công Thương là bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầy nước ngoài là Công ty Sumittomo Corporation và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ( trụ sở Hong Kong) và LVN & Associates (trụ sở tại Tòa nhà HCO, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là luật sư của Bộ Công thương theo hộp đồng thầu đã ký; Công ty Sumittomo Corporation và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP là nhà thầu nước ngoài không thường trú tại Việt Nam; thì Bộ Công Thương là bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài là Công ty Sumittomo Corporation và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế ch cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam là Cục Thuế thành phố Hà Nội theo quy định.

          Đề nghị Cục Thuế thanh phố Hà Nội căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành để hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định.

         Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn của Tổng cục Thuế số 181/TCT-KK

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.