Công văn của Tổng cục Thuế số 171/TCT-CS

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn của Tổng cục Thuế số 171/TCT-CS ngày 16/1/2015 v/v trả lời chính sách thuế.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

                   Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2279/CT-THNVDT đề ngày 10/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông báo cáo bổ sung hồ sơ đối với đề nghị nêu tại công văn số 2053/CT- THNVDT ngày 30/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc hạch toán và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị và báo cáo Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT_BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“2.2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hóa đơn”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.”

– Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đoen cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên theo trình bày tại công văn số 2279/CT-THNVDT và công văn số 2053/CT THNVDT nêu trên của Cục thuế tỉnh Đắk Nông thì đến tháng 3/2014 các đơn vị và quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán và đến ngày 29/8/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông mới có công văn số 3619/UBND-KTTC về việc hạch toán và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Do đó, trường hợp từ năm 2011 đến năm 2013 các Công ty lâm nghiệp được Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của các tỉnh tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng đến năm 2014 các đơn vị và Quỹ bảo vệ phát triển rừng mới thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán thì được phép hạch toán vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

Tổng cục Thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Đắk Nông biết./.

 

 MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn của Tổng cục Thuế số 171/TCT-CS

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa