1

Công văn của Tổng cục Thuế số 114/TCT-KK

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

         Công văn của Tổng cục Thuế số 114/TCT-KK ngày 14/1/2015 v/v hoàn thuế GTGT.

        Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Tổng cục Thuế nhận được một số văn bản của Cục Thuế và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết nhưng trong khoảng thời gian đó doanh nghiệp đã đề nghị và được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

          Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 về việc hoàn thuế GTGT;

          Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết; trong khoảng thời gian đó Công ty đã đề nghị và được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng/quý theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì đối với số thuế GTGT còn lại chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước đó doanh nghiệp được tiếp tục xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính nêu trên.

          Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

  MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

   Công văn của Tổng cục Thuế số 114/TCT-KK

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.