1

Công văn 89/TCT-TTr của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn 89/TCT-TTr của Tổng cục Thuế ngày 12/1/2015 v/v Thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

 

            Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 200/CT-KTT1 ngày 19/12/2014 của Cục thuế tỉnh Đòng Tháp về việc có khó khăn về lực lượng cán bộ công chức làm công tác thanh tra thuế so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và đề nghị chấp thuận cho được thực hiện nhiệm vụ thanh tra do Cục Thuế tự chủ động xây dựng, vầ vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Ngày 15/9/2014, Tổng cục đã có Công văn số 3978/TCT-TTr về việc định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015. Trong đó, thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, kiểm tra năm 2015. Trogn đó, thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, kiểm tra đạt tối thiểu 13% tính trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế.

            Ngày 01/12/2014, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 2189/QQĐ-TCT về việc giao cho Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2015. Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch thanh tra thuế tối thiểu cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp là 45 Doanh nghiệp được tính là 1,65% kế hoạch kiểm tra là 355 doanh nghiệp được tính là 13% trên số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh( 2.727 doanh nghiệp) thuộc địa bàn quản lý thuế.

            Tỷ lệ số lượng doanh nghiệp tính và giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành thuế và mang tính thống nhất trong toàn ngành. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp huy động và tăng cường nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra theo số lượng như trên và giao chỉ tiêu cho các phòng, các Chi cục gắn với việc thi đua khen thưởng.

            Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn 89/TCT-TTr của Tổng cục Thuế