1

Công văn 5953/TCT-DNL của Tổng cục Thuế v/v xử phạt đối với hành vi khai sai và chậm nộp tiền thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

  Công văn 5953/TCT-DNL của Tổng cục Thuế v/v xử phạt đối với hành vi khai sai và chậm nộp tiền thuế

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5953/ TCT-DNL                                                                                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2014.

V/v: Xử phạt đối với hành vi khai

Sai và chậm nộp tiền thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56614/CT-KKT2 ngày 3/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xử phạt đối với hành vi khai sai và chậm nộp tiền thuế của Công ty CP Cồn rượu Hà Nội. Sauk hi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

                Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/12/2003 của Chính phủ, từ năm 2007 đến tháng 8/2009, Công ty CP Cồn rượu Hà Nội vưà thực hiện di chuyển bộ phận sản xuất gây ô nhiễm môi trường, vừa có đầu tư mở rộng sản xuất đến khu công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Công ty đã đăng ký hưởng ưu đãi thuế TNDN thuộc diện di dời nhà máy theo hướng dẫn tại công văn số 7188/BTC-TCT ngày 04/6/2011 của Bộ Tài Chính. Tuy nhiên, tại Kết luận số 201/KL-TTr ngày 28/03/2013 của Thanh tra Bộ Tài Chính không đồng ý cho Công ty hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện di dời do công ty chưa thực hiện di chuyển xong trước ngày 01/1/2009. Bộ Tài Chính ban hành Công văn số 16167/BTC-TCT ngày 21/11/2013 khẳng định Công ty CP Cồn rượu Hà Nội không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi miễn , giảm thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi khu đô thị với thu nhập phát sinh từ cơ sở sản xuất tại Khu Công  Nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

                Công văn số 7188/BTC-TCT ngày 04/6/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN chưa quy định rõ là đơn vị phải di chuyển xong trước ngày 01/1/2009 dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Do vậy, mặc dù Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã được các đoàn thanh tra Tổng Cục Thuế thanh tra các năm 2007-2009, Kiểm Toán Nhà Nước kiểm toán năm 2011 nhưng cũng không có ý kiến về việc kê khai ưu đãi, miến giảm thuế TNDN tại Công ty.

                 Sau khi báo cáo Bộ Tài Chính về tình hình thực tế của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3996/TCT-DNL ngày 16/9/2014 hướng dẫn Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng sản xuất đối với phần thu nhập phát sinh từ tài sản đầu tư  đã hoàn thành và đi vào sản xuất năm 2009 tại nhà máy ở Khu Công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

                Thực hiện Công văn số 3996/TCT-DNL nêu trên, Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội đã cùng CỤc Thuế TP Hà Nội tính lại số thuế TNDN được miễn, giảm của các năm từ 2009-2013 và xác định số thuế TNDN phải nộp tăng thêm do miễn, giảm chưa đúng. Ngày 10/10/2014, Công ty đã nộp số tiền truy thu là 16.444.754.119 đồng vào NSNN.

                Từ thực tế nêu trên cho thấy Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội không có hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế TNDN mà do cách hiểu khác nhau về chính sách, mặt khác Công ty cũng đã nộp số thuế truy thu vào Ngân sách nhà nước. Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP Hà Nội về việc xem xét quyết định không xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế đối với số thuế phát sinh do Công ty không đáp ứng đủ điều kiện ưu đãi miễn, giảm theo diện di dời quy định tại công văn số 7188/BTC-TCT ngày 4/6/2014 của Bộ Tài Chính; Riêng đối với hành vi chậm nộp tiền thuế: đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội tính phạt và thu tiền phạt kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm đến ngày Công ty nộp đủ tiền thuế vào NSNN theo hướng dẫn tại công văn 3996/TCT-DNL ngày 16/9/2014 nêu trên.

                Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn 5953/TCT-DNL của Tổng cục Thuế v/v xử phạt đối với hành vi khai sai và chậm nộp tiền thuế