1

Công văn số 576/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 576/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 11/2/2015 v/v cấp mã số thuế.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/2015/CV/LIFE ngày 10/01/2015 của Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống về việc cấp mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các suy định tại:

Điều 19 Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ban hành kèm theo Nghị định sô 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ:

“ Điều 19. Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ PCPNN.

Các chương trình, dự án phải có Ban Quản lý chương trình, dự án.

Ban quản lý chương trình, dự án là người đại điện cho chủ khoản viện trợ PCPNN, được thay mặt chủ khoản viện trợ PCPNN thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý chương trình, dự án chịu trách nhiệm trước chủ khoản viện trợ PCPNN, cơ quan chủ quản, cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN và trước pháp luật về các quyết định của mình.

  1. Ban Quản lý chương trình, dự án được mở tài khoản tại ngân hàng được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam hoặc Kho bạc Nhà Nước Việt Nam và có con dấu riêng để thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN phù hợp với quy định của pháp luật và các thỏa thuận hoặc cam kết đã ký kết…”

Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

  1. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như sau: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.”

Như vậy, trường hợp Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống được tiếp nhận nguồn viện trợ để thực hiện dự án “ Kết nối Cộng đồng phòng chống HIV phía Nam” do Tổ chức USAID – Hoa Kỳ tài trợ theo Quyết định số 467/QĐ-LHHVN ngày 07/7/2014 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thì Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống phải thành lập Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án được mở tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng để thực hiện dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài phù hợp với các thỏa thuận hoặc cam kết đã ký kết. Sauk hi đáp ứng đầy đủ các nội dung trên thì cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế cho Ban Quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 576/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán

– Dịch vụ kế toán.