Công văn số 392/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 392/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/02/2015 v/v chính sách thuế.

            Trả lời công văn số 795/CT-KTT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc liên quan đến thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 15510/BTC-TCT ngày 27/10/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố hướng dẫn về chính sách thuế hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải như sau:

“ Trường hợp các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của đơn vị, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà Nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng, Đội quản lý công trình và vệ sinh môi trường do UBND huyện quản lý…) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí di Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định khoản 2 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đố thuộc đối tượng không phải chịu đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện ra soát và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi trình Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh bao gồm thuế GTGT để thực hiện thống nhất kể từ ngày Hội đồng nhân dân ban hành mức thu phí vệ sinh mới.

Công văn này thay thế công văn số 11784/BTC-TCT ngày 22/08/2014 của Bộ Tài Chính”.

Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 15510/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên thì trường hợp Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và có thu phí vệ sinh thì khoản thu này là doanh thu của Trung tâm, Trung tâm phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 392/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa