Công văn số 390/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 390/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/02/2015 v/v chính sách thuế.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01231214 ngày 23/12/2014 và công văn số 01312/IBMVN ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH IBM Việt Nam về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 9/12/2014, Bộ Tài Chính đã có công văn số 17862/BTC-TCT trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH IBM Việt Nam về chính sách thuế.

Theo trình bày của Công ty TNHH IBM Việt Nam tại công văn số 01231214/IBMVN nêu trên thì Công ty TNHH IBM Việt Nam cung cấp bổ sung hồ sơ và giải trình về một số nội dung theo yêu cầu tại công văn số 63318/CT-KT1 ngày 16/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17862/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn đơn vị cung cấp số liệu, chứng từ để chứng minh một cách phù hợp trong khoảng thời gian hợp lý.

Trong khi chờ doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội đảm bảo doanh nghiệp được hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH IBM Việt Nam biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 390/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.

  • Bình luận
  • facebook
  • google +
© 2013 Copyright Trung tâm kế toán HCM,đào tạo thực hành thực tế. Design & Powered by Mai Hòa