1

Công văn số 385/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 385/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 2/2/2015 v/v kê khai thuế GTGT.

 

            Tổng cục thuế nhận được công văn số 3130/CT-TTHT ngày 21/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Trạm thu phí Đông Hà thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều lủa Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 quy định:

“c, Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp  hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh…”

Tại Điểm a, Khoản 6, Điều 11 quy định:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a)Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp  Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh có trụ sở chính tại Quảng Bình, thực hiện đầu tư đường bộ để kinh doanh dịch vụ thu phí và có đặt trạm thu  phí trên tuyến đường đầu tư  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trạm thu phí không có con dấu , không có tư cách pháp nhân, hạch toán báo sổ về Công ty thì Công ty phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thu kinh doanh ngoại tỉnh với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Công ty có trách nhiệm tổng hợp doanh thu của trạm thu phí ngoại tỉnh để khai, nộp thuế GTGT của trạm thu phí đã tạm nộp ngoại tỉnh được trừ vào số GTGT phải nộp của Công ty ở Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

            Trường hợp Công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị thực hiện bán vé, thu phí phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi nhánh có con dấu riêng, có mã số thuế, thì chi nhánh phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Quảng Tr

            Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 385/TCT-KK của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

– Dịch vụ kế toán.