1

Công Văn 373/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công Văn 373/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 30/1/2015 v/v có ý kiến báo cáo.

 

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6474/TTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thuế GTGT đầu ra của phần chi phí đền bù, hỗ trợ người dân và lãi vay trong quá trình xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883- Bình Đại- Bến Tre theo hình thức BT (UBND tỉnh có gửi Cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo rõ những nội dung sau:

          Để có đủ cơ sở trả lời UBND tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và tình hình thực hiện dự án BT xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883 – Bình Đại – Bến Tre.

  • Cục Thuế báo cáo cụ thể về nội dung hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và tình hình thực hiện dự án BT xây dựng 10 cầu trên Đường tỉnh 883- Bình Đại – Bến Tre.
  • Chi phí giải phóng mặt bằng được chi trả trừ nguồn nào, do bên nào chi trả?
  • Chi phí lãi vay được chi trả từ nguồn nào, do bên nào chi trả?
  • Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà đầu tư: Về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào? Kê khai doanh thu, thuế GTGT đầu ra như thế nào?
  • Cục Thuế gửi kèm Hợp đồng BT ký giữa UBND tỉnh Bến Tre và Nhà đầu tư và các tài liệu liên quan.
  • Nêu ý kiến đề xuất của Cục Thuế về nội dung UBND tỉnh có ý kiến. Ý kiến của Cục Thuế và các hồ sơ có liên quan gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 9/2/2015

Tổng cục Thuế có ý kiến để cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công Văn 373/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.