1

Công văn số 310/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn số 310/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 26/1/2015 v/v chính sách thuế TNDN

            

             Tổng cục Thuế nhận được công văn số 232/XSKT-TVKT ngày 29/10/2014 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đề nghị giải đáp vướng mắc về các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

            Tại tiết a khoản 1 Điều 2, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

            “a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng Khoán, Luật Dầu Khí, Luật Thương Mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; văn phòng Luật sư; Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

              Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

              Tại Chương I Thông tư số 151/2014/TT/BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính có sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

              Căn cứ các quy định nêu trên thì việc quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế được áp dụng chung đối với tất cả các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế có thu nhập chịu thuế. Ngoài ra, trường hợp Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai là công ty TNHHMTV do Nhà Nước năm giữ 100% vốn điều lệ do đó thuộc diện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/4/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh sổ xố. Do đó trường hợp tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và Thông tư số 01/2014/TT-BTC nêu trên có quy định cụ thể các khoản chi phí đặc thù được trừ khi xác định thu nhập chịu thus áp dụng riêng đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và Thông tư số 01/2014/TT-BTC nêu trên.

          Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai biết./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

Công văn số 310/TCT-CS của Tổng cục Thuế

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.