1

Công văn 2406/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công văn 2406/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/CV-FVN ngày 19/1/2015 của Công ty TNHH FoneN Việt Nam vướng mắc về việc kế khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế

“Luật này có hiệu lực thi thành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Khoản 1, Điều 6 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định

Nghị định này có hiệ lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

Khoản 1, Điều 2; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài Chính quy định:

            “ đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính ( sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế  phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

            Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với  hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành”

Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tin số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

“ a) Điều 11:

            + Hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cá thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên.

            Trước đây: Không hướng dẫn về giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh để kê khai thuế tại nơi có công trình.”

Trường hợp từ 01/1/2015 Công ty TNHH FoneN Việt Nam có phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013?TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

Tổng cục Thuế trả lời đơn vị biết, Liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nguồn: gdt.gov.vn

 

Mời bạn Tải CV tại: Công văn 2406/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT

Bạn muốn cập nhật các thông tư, Nghị định Thuế, Kế Toán đang áp dụng hiện hành. Mời bạn tham gia KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ NGẮN HẠN ( 10 buổi)  tại Kế Toán Hà Nội – chúng tôi sẽ giúp bạn không bị lúng túng khi áp dụng luật vào công việc kế toán