1

Công Văn số 213/TCT-DNL của Tổng cục Thuế

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Công Văn số 213/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 20/1/2015 v/v chính sách về hóa đơn

 

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TTHT ngày 24/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về chính sách hóa đơn đối với Chi nhanh Thông tin di động bạc Kiêu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

          Nội dung hướng dẫn về việc lập chung một (01) hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày đối với doanh nghiệp viễn thông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2815/TCT-DNL ngày 24/7/2014 trả lời cho Công ty Thông tin di động. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ vào hướng dẫn tại công văn 2815/TCT-DNL nêu trên và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh công ty thông tin di động ( là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thông tin di động) để hướng dẫn cho Chi nhánh công ty thông tin di động thực hiện.

          Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện./.

 

MỜI BẠN TẢI CÔNG VĂN ĐẦY ĐỦ TẠI:

   Công Văn số 213/TCT-DNL của Tổng cục Thuế 

 

Tham khảo các chuyên mục nổi bật khác:

 Việc làm kế toán

 Khóa học kế toán 

Dịch vụ kế toán.