1

Cách chuyển đổi số dư trên sổ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Khóa học kế toán theo yêu cầu xem ngay

Khóa học kế toán thực hành giảm 50% xem ngay

Thông tư 133/2016/TT-BTC bỏ một số tài khoản như:  142, 159, 244, 311, …, thêm một số tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số tài khoản so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Vì vậy một số tài khoản bị bỏ đi sẽ được kết chuyển vào tài khoản khác.

Căn cứ: Điều 91, Thông tư 133/2016/TT-BTC

Theo đó: Doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản như sau:

Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC  thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tham khảo thêm, điều khoản hồi tố: 

Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước.

Hiệu lực: Năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017

Nguồn: webketoan.com